BIM

BIM (Bouw Informatie Model)

Ontstaan vanuit de behoefte om gedurende de exploitatie goede stukken (beschrijvingen, tekeningen, calculaties) te hebben om onderhoud, verhuizing, renovatie en inrichting te beheersen, kort gezegd facility management, is ook voor het bouwproces zelf een instrumentarium ontstaan voor informatiemanagement: BIM.

Dit BIM-model komt neer op het verzamelen van alle voor de bouw benodigde informatie in één bestand, één tekening, in één uitwisselbaar bestandsformaat.

Eigenlijk is BIM niets meer en niets minder dan een handig communicatiemiddel.

Vooral als het proces duidelijk richting uitvoering gaat is zo'n model zeer nuttig, omdat alle benodigde adviseurs en bouwers hun informatie in dit model brengen. Dit model levert een grote bijdrage aan het voorkomen van faalfouten.(In de huidige bouwpraktijk blijken helaas nog vele partijen het BIM-men onvoldoende te beheersen.)

Het "BIM-men" wordt steeds meer gebruikt als PR-middel, als akwisitietool, om als uitvoerende partij reeds in de begin van de analyse- en ontwerpfase gecontracteerd te worden. In die fasen gaat het echter nog lang niet om "het stapelen van de stenen", maar om het ontwikkelen van het een uitgekiend concept als middel voor een optimaal gebruik na oplevering. Als de opdrachtgever goede adviseurs heeft gekozen, hebben de bouwers nog weinig toegevoegde waarde. Het BIM-men is dan beperkt tot het uitwisselen van informatie tussen adviseurs, maar levert in die fase geregeld meer "ruis" dan voordeel.

Een groot deel van de bouwproductie in Nederland, zeker zodra het beetje ingewikkelder wordt (herbestemming, conficterende bestemmingsplannen) of wijzigingen tot in relatief laat stadium nodig zijn, krijgt pas in de besteksfase zijn definitieve vorm. Pas dán wordt het betrekken van de uitvoerende partijen in het proces echt relevant. Pas dán moet er gekozen worden worden voor de wijze van betrekken van de bouwer in het proces.