Kostenbewust

Kostenbeheersing is een onlosmakelijk deel van onze taak als architect.

Budgetbewaking behoort tot onze normale werkzaamheden. Voor iedere fase van het werk maken wij ramingen of begrotingen, of beoordelen we die van derden.
In iedere fase wordt opnieuw vastgesteld of het budget nog steeds op de meest verantwoorde wijze is verdeeld over de verschillende aspecten van het gebouw.
HM  bewaakt en begeleidt de budgetten, in overleg met de opdrachtgever.

Onze know-how leidt ertoe dat er bij onze projecten zelden of nooit een kostenoverschrijding plaats vindt door het onvoldoende beheersen van dit proces.

Met onze know-how verloopt de kostenbewaking efficient en effectief:
* In de ontwerpfase presenteren wij verschillende budgettaire keuzemodellen,
* In de latere fasen toetsen we door middel van zowel grove als verfijnde begrotingen
* De kwaliteit van ons tekenwerk en bestek bepalen in hoge mate het succes van de budgettering
* Onze kennis van aanbestedingstechnieken en de bouwmarkt is essentieel,
* Een kostenverantoorde is uitsluitend mogelijk met een nauwkeurige voorbereiding en begeleiding.

Onze kennis van regelgeving, wetgeving en normering helpt mee bij het vermijden van faalkosten.